Neuroblastoma

Fever + malaise (extreme) + anorexia / nausea / vomiting (+/- anaemia)